onsdag, april 27, 2016

Remissvar från Läkare i världen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Läkare i världens remissvar.

Lagförslaget saknar helt barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonventionen och FN:s kommitté för barns rättigheter.

Läkare i världen avstyrker lagförslaget i sin helhet och i synnerhet de delförslag som innebär ej varaktigt skydd, de särskilt ömmande fall som ej kommer ha möjlighet att få skydd, inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration

Lagförslaget strider även emot Sveriges åtaganden vad gäller Barnkonventionen, Kvinnokonventionen, Konventionen för om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt konventionerna om Ekonomiska Sociala, Kulturella rättigheter och Europastadgan.

Inget presenteras som kan motivera de positiva konsekvenser som regeringen anser att lagändringen kommer föra med sig.

Förslaget riskerar människors hälsa på många nivåer; begränsad sjukvård genom juridisk status, ökad ohälsa pga osäkerhet, oro för nära anhöriga samt ökad risk för posttraumatiska funktionsnedsättningar till följd av upprepad traumatisering.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
52/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: